Verklaring inzake gegevensbescherming
(inclusief wettelijk verplichte informatie-inhoud)Deel 1

Informatie over de bescherming van gegevens bij onze gegevensverwerking op grond van artikel (art.) 13, 14 en 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en informeren u hier hoe wij uw gegevens verwerken en welke aanspraken en rechten u heeft op basis van de wetgeving betreffende gegevensbescherming. Van toepassing vanaf 25 mei 2018.

1. Verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking en contactgegevens

verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving betreffende gegevensbescherming

DOM Nederland
Functionaris voor gegevensbescherming
Tiber 32-34
NL-2491 DH Den Haag
Telefoon: +31(0) 70 - 3 19 30 06
Telefax: +31 (0) 70 - 3 99 69 03

2. Doeleinden en rechtsgrond op basis waarvan wij uw gegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), het BDSG (Duitse federale wet inzake de bescherming van persoonsgegevens) en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming (hieronder nader toegelicht). Welke gegevens we precies verwerken en hoe we die gebruiken, hangt in principe af van de aangevraagde of overeengekomen diensten. Nadere details of aanvullingen omtrent de gegevensverwerking kunt u vinden in de desbetreffende stukken bij de overeenkomst, formulieren, de verklaring omtrent toestemming en/of andere informatie die u verstrekt is (bijvoorbeeld in het kader van het gebruik van onze website of onze algemene voorwaarden). Zoals u kunt lezen op onze website onder www.dom-security.com/de/de/legal/datenschutzbestimmungen, kan deze informatie omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van tijd tot tijd gewijzigd worden.

2.1 Ten behoeve van nakoming van een overeenkomst of daarmee verband houdende voorbereidende maatregelen (Art. 6, lid 1 b, AVG)

Verwerking van persoonsgegevens geschiedt voor het nakomen van onze overeenkomsten met u, voor het uitvoeren van uw opdrachten, alsmede voor maatregelen en activiteiten in het kader van precontractuele relaties, bijv. met belanghebbenden. De verwerking geschiedt met name voor het uitvoeren van prestaties in overeenstemming met uw opdrachten en wensen, met inbegrip van de daarvoor benodigde diensten, maatregelen en werkzaamheden. Daartoe behoren de communicatie met u over de overeenkomst, ter onderbouwing van transacties, opdrachten en overige afspraken, alsmede documentatie voor kwaliteitscontrole, coulanceprocedures, maatregelen voor de aansturing en optimalisering van bedrijfsprocessen alsmede voor het voldoen aan de zorgvuldigheidsplichten, aansturing en controle door gelieerde ondernemingen (bijv. moedermaatschappij); statistische analyses voor de aansturing van de onderneming, registratie van kosten en controlling, rapportage, interne en externe communicatie, management van noodgevallen, facturering en fiscale beoordeling van bedrijfsprestaties, risicomanagement, juridische claims en verdediging bij juridische geschillen; waarborging van de IT-veiligheid; (o.a. systeem- en/of plausibiliteitstests) en de algemene veiligheid, o.a. van gebouwen en systemen, waarborgen en handhaven van het huisrecht (bijv. door toegangscontroles); waarborging van de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van gegevens, preventie van en onderzoek naar strafbare feiten; controle door toezichthoudende of controlerende instanties (bijv. revisie).

2.2 Ten behoeve vaneen gerechtvaardigd belang van ons of een derde (Art. 6, lid 1 f, AVG)

Behalve voor de nakoming van de overeenkomst of vooroverkomst zelf, verwerken wij uw gegevens ook wanneer dit noodzakelijk is voor het waarborgen van gerechtvaardigde belangen van ons of die van derden, met name ten behoeve van:

 • reclame of marktonderzoek of enquêtes, tenzij u geen toestemming heeft verleend voor het gebruik van uw gegevens;
 • het verzamelen van informatie bij en uitwisselen van gegevens met instanties voor beoordeling van de kredietwaardigheid, indien dit ons economisch risico te boven gaat;
 • het controleren en optimaliseren van procedures voor behoefteanalyses;
 • verdere ontwikkeling van diensten en producten alsmede van bestaande systemen en processen; 
 • het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van due dilligence bij bedrijfs-overname-onderhandelingen;
 • het controleren aan de hand van Europese en internationale antiterrorismelijsten, indien dit de wettelijke verplichtingen overstijgt;
 • het verrijken van onze gegevens, o.a. door gebruik of onderzoek van algemeen toegankelijke gegevens;
 • statistische analyses of marktanalyse;
 • benchmarks;
 • het instellen van juridische vorderingen en verdediging bij juridische geschillen die niet direct binnen de contractuele relatie vallen;
 • het beperkt opslaan van gegevens indien verwijderen vanwege de bijzondere aard van de opslag niet of slechts met onevenredig grote inspanningen mogelijk is;
 • het ontwikkelen van scoresystemen of geautomatiseerde besluitvormingsprocedures;
 • preventie van en onderzoek naar strafbare feiten, indien dit niet uitsluitend geschiedt voor het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • veiligheid van gebouwen en systemen (bijv. door toegangscontroles en videobewaking), indien zulks de algemene zorgvuldigheidsplicht overstijgt;
 • intern en extern onderzoek, veiligheidscontroles;
 • het evt. meeluisteren bij of opnemen van telefoongesprekken ten behoeve van kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden;
 • het behalen en behouden van certificaten van privaat- of publiekrechtelijke aard;
 • het veiligstellen en handhaven van het huisrecht door relevante maatregelen alsmede videobewaking ter bescherming van onze klanten en medewerkers alsmede ten behoeve van het verzamelen van bewijsmiddelen bij strafbare feiten en het voorkomen ervan.

2.3 Doelen in het kader van uw toestemming (art. 6 lid 1 a AVG)

Verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. het gebruik van uw e-mailadres voor marketingdoeleinden) kan ook op basis van uw toestemming geschieden. Deze kunt u te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemming aan ons verleend voordat de AVG van kracht werd, dus vóór 25 mei 2018. Over de doelen en de gevolgen van het intrekken of niet verlenen van toestemming wordt u geïnformeerd in een afzonderlijke tekst. Doorgaans geldt dat het intrekken van toestemming uitsluitend geldt voor de toekomst. Deze heeft dus geen betrekking op verwerkingsactiviteiten die vóór het intrekken van de toestemming hebben plaatsgevonden en dan ook rechtmatig blijven.

2.4 Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 c, AVG) of in het algemeen belang (art. 6 lid 1 e, AVG)

Net als iedereen die deelneemt aan het economische verkeer hebben wij veel juridische verplichtingen. Deze vloeien primair voort uit wettelijke voorschriften (bijv. handels- en belastingwetten) maar ook voorschriften in het kader van toezicht of andere regelgeving van de overheid. Voor de verwerking gaat het hier om identiteits- en leeftijdscontroles, preventie van fraude en witwassen, het voorkomen, bestrijden en onderzoeken van financiering van terrorisme en vermogensdelicten, controle aan de hand van Europese en internationale terreurbestrijdingslijsten, het nakomen van fiscaalrechtelijke controle- en meldplichten alsmede het archiveren van gegevens ten behoeve van gegevensbescherming en de veiligheid van gegevens alsmede de controle door belastingautoriteiten en andere autoriteiten. Voorts kan het verstrekken van persoonsgegevens nodig zijn in het kader van maatregelen van de overheid/justitie ten behoeve van de bewijsgaring, strafrechtelijke vervolging of onderbouwing van civielrechtelijke vorderingen.

3. De door ons verwerkte gegevenscategorieën voor zover wij gegevens niet direct van u ontvangen, en de herkomst ervan

Indien dit voor de uitvoering van onze diensten nodig is, verwerken wij persoonsgegevens die wij op rechtmatige wijze hebben verkregen van andere ondernemingen of overige derden (bijv. instanties voor beoordeling van de kredietwaardigheid, uitgevers van adresbestanden). Tevens verwerken wij persoonsgegevens die wij op rechtmatige wijze ontvangen of verkrijgen uit openbare bronnen (bijv. telefoonregisters, handels- en verenigingsregisters, meldregisters, schuldregisters, kadaster, pers, internet en andere media) en mogen verwerken.

Categorieën relevante persoonsgegevens kunnen met name zijn:

 • Gegevens betreffende de persoon (naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit), burgerlijke staat, beroep/branche en daarmee vergelijkbare gegevens)
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer en daarmee vergelijkbare gegevens)
 • Adresgegevens (meldgegevens en daarmee vergelijkbare gegevens)
 • Bevestiging van betaling/dekking bij bankpassen en creditcards
 • Informatie over uw financiële situatie (kredietwaardigheid, inclusief score, dus gegevens ter beoordeling van het economische risico)
 • Klantgeschiedenis
 • Gegevens over uw gebruik van door ons aangeboden telemedia (bijv. tijdstip van uw bezoek aan onze websites, apps of nieuwsbrief, aangeklikte pagina's/links resp. ingevulde gegevens en vergelijkbare gegevens)
 • Videogegevens

4. Ontvangers of categorieën ontvangers van uw gegevens

Binnen onze onderneming ontvangen de interne afdelingen of onderdelen van de organisatie uw gegevens die ze nodig hebben voor het uitvoeren van onze contractuele en wettelijke verplichtingen of ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan externe partijen:

 • in verband met de behandeling van uw klacht en voor het afwikkelen van de overeenkomst;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen op grond waarvan wij verplicht zijn tot het verstrekken van informatie, melden of doorgeven van gegevens of indien dat in het algemeen belang is (zie punt 2.4);
 • indien externe dienstverleners in opdracht van ons gegevens verwerken bij het behandelen van opdrachten of uitvoeren van werkzaamheden (bijv. externe computer-centra, ondersteuning/onderhoud van toepassingen voor elektronische gegevens-verwerking/IT-toepassingen, archivering, documentverwerking, call-centerdiensten, compliance-services, controlling, datascreening ter bestrijding van witwassen, datavalidering/plausibiliteitscontrole, gegevensvernietiging, inkoop, klantbeheer, lettershops, marketing, mediatechniek, research, risicocontrolling, facturering, telefonie, websitebeheer, accountantscontroles, kredietinstanties, drukkerijen of ondernemingen voor het vernietigen van gegevens, koeriersdiensten, logistiek);
 • in verband met onze gerechtvaardigde belangen of die van derden in het kader van de onder punt 2.2 genoemde doeleinden (bijv. aan autoriteiten, instanties voor beoordeling van de kredietwaardigheid, incassobureaus, advocaten, rechters, deskundigen/taxateurs, gelieerde ondernemingen, commissies en controlerende instanties);
 • indien u ons toestemming heeft verleend voor het doorgeven aan derden.

Wij zullen uw gegevens niet verder doorgeven aan derden. Indien wij dienstverleners inschakelen ten behoeve van de uitvoering van een opdracht, gelden daar voor uw gegevens dezelfde veiligheidsnormen die wij zelf hanteren. In de overige gevallen mogen de ontvangers de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor ze verstrekt zijn.

5. Bewaartermijn voor uw gegevens

Wij verwerken en bewaren uw gegevens voor de duur van onze zakelijke relatie. Dit is met inbegrip van de voorbereidingen voor een overeenkomst (precontractuele rechtsverhouding) en de afwikkeling ervan.

Daarnaast zijn wij uit hoofde van het Nederlandse handelswetboek en de Nederlandse belastingwetten onderworpen aan diverse bewaar- en documentatieplichten. De daarin vastgelegde bewaartermijnen en documentatieplichten zijn maximaal tien jaar na het einde van de zakelijke relatie respectievelijk de precontractuele relatie.

Voorts kunnen er op basis van speciale wettelijke voorschriften langere termijnen gelden, bijv. het bewaren van bewijsmiddelen in verband met wettelijke verjaringstermijnen.

Indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de nakoming van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden deze vernietigd, tenzij verdere verwerking - gebonden aan een termijn - vanwege de onder 2.2 vermelde doelen nodig is vanwege een zwaarwegend gerechtvaardigd belang. Van een dergelijk zwaarwegend gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld ook sprake indien het vernietigen vanwege de bijzondere aard van de opslag niet of slechts met onevenredig grote inspanningen mogelijk is en verwerking voor andere doeleinden met geschikte technische en organisatorische maatregelen uitgesloten is.

6. Verwerking van uw gegevens in een derde land of door een internationale organisatie

Overdracht van gegevens aan partijen in staten buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (zogenaamde derde landen) vindt plaats indien dat nodig mocht zijn voor de uitvoering van een opdracht/overeenkomst van/met u, wettelijk verplicht is (bijv. in verband met fiscaalrechtelijke meldplichten), in het kader van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde of u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Verwerking van uw gegevens in een derde land kan ook plaatsvinden omdat er dienstverleners zijn ingeschakeld voor het verwerken van de opdracht. Indien er voor het desbetreffende land geen besluit ligt van de Europese Commissie over een passend niveau voor de gegevensbescherming aldaar, waarborgen wij via overeenkomsten dat uw rechten en vrijheden conform de EU-eisen voor gegevensbescherming adequaat beschermd en gewaarborgd worden. Op verzoek verstrekken we u de desbetreffende gedetailleerde informatie. Informatie over geschikte of passende waarborgen en over de mogelijkheid daarvan een kopie te ontvangen kan worden opgevraagd bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

7. Uw rechten op gegevensbescherming

Onder bepaalde voorwaarden kunt u jegens ons aanspraak maken op uw rechten op gegevensbescherming

 •  U heeft bijvoorbeeld op basis van artikel 15 AVG recht op informatie van ons over uw gegevens die bij ons worden bewaard.
 • We zullen deze over u opgeslagen gegevens op uw verzoek overeenkomstig art. 16 AVG corrigeren, als deze niet ter zake dienend of onjuist zijn.
 • Desgewenst zullen we uw gegevens volgens de basisregels van artikel 17 AVG verwijderen, mits dit niet in strijd is met andere wettelijke voorschriften en dit niet in strijd is met een zwaarwegend belang onzerzijds (bijv. ter verdediging van onze rechten en aanspraken).
 • Met inachtneming van de voorwaarden van art. 18 AVG kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken.
 • Ook kunt u op grond van art. 21 AVG bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw gegevens, waarna wij de verwerking van uw gegevens moeten staken. Dit laatste recht geldt echter uitsluitend indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden in uw persoonlijke situatie, waarbij de rechten van onze onderneming kunnen opwegen tegen uw recht op bezwaar.
 • U heeft voorts het recht uw gegevens onder de voorwaarden van art. 20 AVG te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of over te dragen aan derden. • Voorts heeft u te allen tijde het recht de toestemming die u heeft verleend voor de verwerking van persoonsgegevens voor de toekomst in te trekken (zie punt 2.3).
 • Ook kunt u bewaar aantekenen bij een autoriteit voor de gegevensbescherming (art. 77 AVG). We adviseren u uw bezwaar eerst altijd voor te leggen aan onze functionarissen voor de gegevensbescherming.

Dien uw vragen/opmerkingen over de uitoefening van uw rechten zoveel mogelijk schriftelijk in via het bovengenoemde adres of richt ze direct aan onze functionarissen voor de gegevensbescherming.

8. Reikwijdte van uw plicht ons uw gegevens te verstrekken

U hoeft alleen de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het registreren en uitvoeren van een zakelijke relatie of een precontractuele relatie met ons of die wij volgens de wet moeten registreren. Zonder deze gegevens zijn wij meestal niet in staat een overeenkomst te sluiten of na te komen. Dit kan ook betrekking hebben op gegevens die later in het kader van de zakelijke relatie nodig zijn. Indien wij u om meer gegevens verzoeken, wordt u apart geattendeerd op het vrijwillige karakter ervan.

9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen (inclusief profiling)

Wij gebruiken geen volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocedures zoals bedoeld in art. 22 AVG. Mochten wij in de toekomst in individuele gevallen dergelijke procedures gaan gebruiken, dan wordt u hierover apart geïnformeerd indien dat wettelijk verplicht is.

Onder bepaalde voorwaarden verwerken wij uw gegevens deels met het doel om persoonlijke aspecten te kunnen beoordelen (profiling). Om u doelgericht te kunnen informeren en adviseren over producten, maken we eventueel gebruik van analyse-tools. Dit stelt ons in staat producten, communicatie en reclame inclusief markt- en klantenonderzoeken af te stemmen op de vraag.

Dit soort procedures kan ook worden ingezet voor het beoordelen van uw kredietwaardigheid en ter bestrijding van witwassen en fraude. Voor het beoordelen van uw kredietwaardigheid kunnen zogenaamde “score-waardes” worden ingezet. Bij zo'n scoreprocedure wordt met behulp van wiskundige formules berekend hoe groot de kans is dat een klant zijn betalingsverplichtingen conform de overeenkomst nakomt. Deze scorewaardes helpen ons bijvoorbeeld bij het beoordelen van de kredietwaardigheid en de besluitvorming omtrent producten, en worden ook gebruikt voor ons risicomanagement. De berekening verloopt via erkende en beproefde wiskundige en statistische processen en wordt gebaseerd op uw gegevens, met name uw inkomen, uitgaven, bestaande verplichtingen, beroep, werkgever, duur dienstverband, eerdere ervaringen uit de zakelijke betrekkingen met u, verloop aflossing van vroegere kredieten alsmede informatie van instanties voor de beoordeling van de kredietwaardigheid.

Hierbij worden geen gegevens verwerkt over de nationaliteit of bijzondere categorieën persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 9 AVG.


 Informatie over uw recht op bezwaar van art. 21 AVG

1.    U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 AVG (gegevensverwerking op basis van de afweging van belangen) of art. 6, lid 1 e AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang), mits uw bijzondere situatie hiervoor gronden biedt. Dit geldt eveneens voor op deze bepaling gebaseerde profiling in de zin van art. 4, punt 4 AVG.

 Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dringende beschermingswaardige gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking in het belang is van het instellen, uitoefenen of verdedigen van vorderingen in rechte.

2.    Wij verwerken uw persoonsgegevens mogelijk ook voor direct marketing. Indien u geen reclame wenst te ontvangen, heeft u te allen tijde het recht daar bezwaar tegen te maken; dit geldt ook voor profiling die verband houdt met dergelijke direct marketing. Wij nemen uw bezwaar dan voor de toekomst in acht.

Wij zullen uw gegevens niet meer verwerken voor direct marketing, indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor deze doelen.

Voor uw bezwaar gelden geen vaste vormvereisten. We verzoeken u uw bezwaar te richten aan:

DOM Nederland
Tiber 32-34
NL-2491 DH Den Haag

 


 

Deel 2

Het bedrijf DOM Nederland verheugt zich over uw bezoek op onze website en uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze diensten. Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken rondom uw bezoek op onze website. Wij aanvaarden, ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle, geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links, aangezien wij het doorgeven van deze informatie niet in de wegen hebben geleid, de geadresseerden van de doorgegeven informatie niet hebben geselecteerd en de door te geven informatie niet geselecteerd of veranderd hebben. Het verzamelen, verwerken en gebruik van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Hierna leggen wij u uit, welke informatie wij tijdens uw bezoek aan onze website registreren en hoe wij deze gebruiken:

Verzamelen en verwerken van gegevens resp. persoonlijke gegevens 
Bij ieder bezoek van een gebruiker aan de website van DOM Nederland en bij iedere afroep van een bestand worden over dit proces gegevens in een sessiebestand opgeslagen. De opslag is uitsluitend bestemd voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Over ieder afroep worden zo de volgende gegevens opgeslagen:
- naam van het afgeroepen bestand,
- datum en tijd van de afroep,
- verzonden hoeveelheid gegevens,
- melding, of de afroep succesvol was,
- Beschrijving van het type van de gebruikte webbrowser,
- aanvragend domein.

Verdergaande persoonlijke informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet geregistreerd, tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijv. in het kader van een informatie-aanvraag, in het bijzonder bij: contactopname via e-mail, gebruik van het contactformulier, evenals in het kader van de uitvoering van een contract of een door u gewenste registratie, in het bijzonder bij: abonnement van een nieuwsbrief, bestellen van een catalogus.

Gebruik en overdracht van persoonsgebonden gegevens
Voor zover u ons persoonsgebonden gegevens ter beschikking heeft gesteld, gebruiken wij deze uitsluitend voor de technische administratie van onze websites en voor het vervullen van uw wensen en eisen, in het bijzonder de afhandeling van een met u overeengekomen contract of het beantwoorden van uw aanvraag.

Een overdracht, verkoop of andere overdracht van uw persoonsgebonden gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij
- dit nodig is voor de afhandeling van het contract,
- dit nodig is voor factureringsdoeleinden,
- u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.

Een herroeping van een toestemming voor de toekomst is te allen tijde mogelijk.

Het wissen van persoonsgebonden gegevens geschiedt,
- wanneer u uw toestemming voor de opslag herroept,
- wanneer de kennis voor het naleven van het met de opslag verbonden doel niet meer noodzakelijk is of
- wanneer de opslag vanwege wettelijke redenen niet geoorloofd is.

Recht op informatie
Wij informeren u na schriftelijke aanvraag graag over de gegevens die wij rondom uw persoon (bijv. naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum) hebben opgeslagen.

Automatisch geregistreerde, niet persoonsgebonden gegevens; genereren van cookies; hulpprogramma's; actieve inhoud
Bij de toegang tot onze website wordt automatisch (dus niet via een registratie) gegenereerde informatie verzameld. Deze kan niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld (bijv. over een internetbrowser of een besturingssysteem; domeinnaam van websites, van waaruit via een weblink toegang tot onze website wordt verkregen, aantal bezoeken, gemiddelde bezoektijd, bekeken pagina's). Het bedrijf DOM Sicherheitstechnik gebruikt deze informatie om het uiterlijk van onze websites constant te verbeteren, te actualiseren en zodoende de aantrekkelijkheid te verhogen. Als u onze website bezoekt, kan het gebeuren, dat door ons ontworpen infromatie in de vorm van een zogenaamde "cookie" op uw computer wordt opgeslagen, zodat wij uw computer tijdens uw volgende bezoek aan onze website automatisch kunnen herkennen. Cookies stellen ons onder andere in staat, een website aan uw wensen aan te passen of uw wachtwoord zo op te slaan, dat u het niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen. Mocht u niet wensen, dat wij informatie over uw computer opnieuw herkennen, dient u uw internetbrowser zo in te stellen, dat hij cookies van uw harde schijf verwijderd, alle cookies blokkeert of u waarschuwt, voordat een cookie wordt opgeslagen. Bij het ter beschikking stellen van deze website werden Java-Applets, ActiveX-Controls en JavaScript gebruikt. Mocht u uit veiligheidstechnisch oogpunt geen gebruik willen maken van deze hulpprogramma's resp. van actieve inhoud, dient u de desbetreffende instelling van uw browser uit te schakelen.

Informatie over het concrete gebruik van persoonsgebonden gegevens
Deze speciale informatie omtrent het concrete gebruik van persoonsgebonden gegevens is onderhevig aan de algemene verklaring gegevensbescherming. Laatstgenoemde wordt door deze informatie op essentiële punten aangevuld of gespecificeerd.

Voor zover wij persoonsgebonden gegevens over u verzamelen, worden deze uitsluitend in het kader van de wetten en voor de doeleinden gebruikt, die in het kader van de dienovereenkomstige toestemming voor het desbetreffende concrete gebruik werd verleend.

Gebruik van een contactformulier
Voor zover u dit in uw aanvraag via het contactformulier niet uitdrukkelijk weerspreekt, zullen de door u op het contactformulier ingevulde persoonsgebonden gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het verwerken van uw contact. Het opslaan van uw persoonsgebonden gegevens vindt alleen plaats, om de communicatiestand bij een eventueel later contact te kunnen vervolgen. Verder gebruik van uw persoonsgebonden gegevens (bijv. voor het abonnement van een nieuwsbrief) vindt alleen plaats, als u dit uitdrukkelijk toestemt.

Doorgifte van persoonsgebonden gegevens aan derden evenals naar het buitenland
Afhankelijk van het doel van het verzamelen van gegevens kunnen de over u verzamelde persoonsgebonden gegevens ook aan ons gerelateerde bedrijven (§§ 15 ff . AktG) en/of derden worden overhandigd, als en voor zover dit voor het door u toegestemde doeleinde noodzakelijk mocht zijn. Dit omvat in het bijzonder door ons geautoriseerde distributeurs en onze overige contractanten voor het onderhoud en intensivering van onze klantenrelatie (doelmatige derden). Verder worden persoonsgebonden gegevens niet aan andere derden overhandigd.

In het voorheen genoemde kader kan er ook sprake zijn van de overhandiging van persoonsgebonden gegevens aan ons gerelateerde bedrijven (§§ 15 ff. AktG) en/of doelmatige derden, die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden en diens niveau van gegevensbescherming niet dwingend overeenkomt met de Europese norm. Wij moeten echter te allen tijde het niveau van gegevensbescherming waarborgen, dat vergelijkbaar is met de gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“) Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie ontvangen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan te bieden. Ook zal Google deze informatie misschien aan derden doorsturen, in zoverre dit wettelijk verplicht is of in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt de installatie van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u erop dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de van u ontvangen gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Op deze website wordt Google Analytics uitsluitend met de functie "_anonymizeIp()" gebruikt. IP-adressen worden hierdoor anoniem naar Google doorgestuurd. Een directe herleiding naar de bezoeker van de website is zodoende niet mogelijk.

U kunt het plaatsen van Google Analytics-cookies door de instellingen van uw browser weigeren. Hierdoor kunt u gebruik maken van uw recht, het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door Google Analytics in de toekomst te weerspreken. Hiervoor kunt u de deactivatie add-on voor browsers van Google Analytics installeren. Hiermee verhindert u, dat Google Analytics informatie over uw website-bezoeken opslaat.

Meer informatie evenals de informatie over de download en installatie van deze deactivatie add-on vindt u hier.

Als alternatief voor de Browser-Plugin of bij gebruik van een browser op een mobiel apparaat, klik dan op de volgende link om een Opt-Out-Cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics gegevens bijhoud bij een bezoek aan deze website (de Opt-Out-Cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein). Als u alle cookies opgeslagen in deze browser verwijderd moet u nogmaals op deze link klikken: deactiveer Google Analytics

Contactopname
Schrijf ons, ook als u nog andere vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens heeft, via het volgende adres:

DOM Nederland
Tiber 32 - 34
NL-2491 DH Den Haag