Algemene Voorwaarden
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
DOM Nederland

De verkoop en de levering door DOM Nederland B.V. geschiedt uitsluitend op basis van de volgende algemene voorwaarden.


Algemeen
Artikel 1
DOM Nederland is de handelsnaam van de Nederlandse vestiging van DOM Security SA, gevestigd te Parijs, Frankrijk.

Artikel 2
De bedrijfsactiviteit van DOM Nederland, hierna ook te noemen DOM, gevestigd te Den Haag, bestaat uit de groothandel in en fabricage van geavanceerde sluit- en cilindertechnieken, sluitsystemen en industriecilinders, alsmede uit het verrichten van service- en onderhoudswerkzaamheden aan die zaken en het verstrekken van adviezen met betrekking tot beveiliging.

Toepasselijkheid
Artikel 3
De hier navolgende algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en het verrichten van diensten door DOM aan een contractspartij, hierna ook aan te duiden met: de afnemer.

Artikel 4
De afnemer wordt immer geacht met DOM overeenkomsten, als bedoeld in artikel 3, te sluiten in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, behoudens uitdrukkelijke mededeling door de afnemer van het tegendeel.

Artikel 5
De algemene voorwaarden van de afnemer zullen geen deel uitmaken van overeenkomsten tussen hem en DOM indien en voorzover zij strijdig zijn met deze algemene voorwaarden.

Domicilie
Artikel 6
Indien de afnemer aan DOM een correspondentie/factuuradres of een afleveradres heeft opgegeven, zal dit adres voor DOM als (gekozen) domicilie blijven gelden totdat de afnemer haar schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van een wijziging van dit adres, onder opgave van de ingangsdatum.

Artikel 7
De afnemer kiest, voor het geval hij te eniger tijd – anders dan ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst - geen bekende werkelijke woonplaats heeft in een Gemeente in Nederland, voor de uitvoering van deze overeenkomst en de beslechting van daaruit voortvloeiende geschillen, woonplaats ter secretarie van de Gemeente waar hij laatstelijk zijn aan DOM bekende woonplaats had.

Aanbod en acceptatie
Artikel 8
Alle aanbiedingen van DOM zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is medegedeeld. Overeenkomsten met haar komen slechts tot stand door schriftelijke acceptatie van aan haar verstrekte opdrachten.

Artikel 9
In geval van verkoop tegen contante betaling zal, in afwijking met artikel 8, stilzwijgende acceptatie van opdrachten tevens kunnen blijken uit de aflevering.

Artikel 10
Aan mondelinge toezeggingen van de zijde van DOM c.q. haar vertegenwoordigers, alsmede aan prijzen vermeld in catalogi en prijslijsten, is DOM eerst gebonden indien zij schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Uitvoering overeenkomsten
Artikel 11
DOM heeft het recht andere dan de gekochte zaken af te leveren, mits zij van vergelijkbare kwaliteit zijn en geschikt voor hetzelfde doel als de gekochte zaken. De afnemer heeft in dat geval slechts het recht de overeenkomst te ontbinden indien hij aantoont dat de te leveren zaken, anders dan de gekochte, onbruikbaar zijn voor het doel waarvoor hij ze heeft bestemd en hij dit doel bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan DOM kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 12
De levering van zaken geschiedt steeds “af magazijn” tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13
Vanaf het moment van levering berust het risico van beschadiging en het (geheel of gedeeltelijk) teniet gaan van gekochte zaken bij de afnemer.

Artikel 14
Indien wordt overeengekomen dat de zaken op een door de afnemer aan te wijzen plaats worden afgeleverd worden de kosten van het vervoer en verzekering aan de afnemer in rekening gebracht. De afnemer dient er voor zorg te dragen dat de zaken op de door hem aangewezen plaats door of namens hem in ontvangst worden genomen, bij gebreke waarvan aflevering op de aangegeven plaats wordt geacht te hebben plaatsgevonden.

Artikel 15
Onverlet het in het voorgaande artikel bepaalde is de afnemer gehouden de gekochte zaken af te nemen binnen 2 dagen na de overeengekomen afleveringsdatum of indien geen afleveringsdatum is overeengekomen binnen 2 dagen na verzending van een schriftelijk bericht dat de zaken voor aflevering aan de afnemer gereed liggen.

Artikel 16
Het achterwege blijven van afname van zaken zoals bedoeld in artikel 15 schort de betalingsverplichting van de afnemer niet op. Als moment van aflevering in de zin van artikel 13 zal in dat geval gelden het moment waarop de toepasselijke in artikel 15 vermelde termijn van 2 dagen verstrijkt, terwijl DOM voorts gerechtigd is kosten voor opslag aan de afnemer in rekening te brengen over de periode na dat moment, zulks met een minimum van 5% over het factuurbedrag voor de opgeslagen zaken voor elke maand of een deel daarvan gedurende welke de zaken bij DOM opgeslagen blijven.

Artikel 17
DOM behoudt zich het recht voor gekochte zaken in gedeelten af te leveren.

Artikel 18
Door DOM genoemde levertijden gelden als indicatie, waaraan de afnemer geen aanspraken kan ontlenen. DOM is daaraan slechts gebonden indien bij de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk een uiterste leveringsdatum is overeengekomen.

Gebreken
Artikel 19
Indien de afnemer na de aflevering constateert dat de gekochte zaken niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, dan dient hij DOM daaromtrent binnen 2 dagen na deze constatering, doch uiterlijk binnen 8 dagen na de aflevering, schriftelijk te informeren onder nauwkeurige omschrijving van het geconstateerde gebrek, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de afgeleverde zaken te hebben aanvaard conform de tussen hem en DOM gesloten overeenkomst.

Artikel 20
In het geval als bedoeld in het voorgaande artikel is de afnemer verplicht de zaken ter keuring ter beschikking van DOM te houden. Het is hem niet toegestaan die zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van DOM, te retourneren.

Artikel 21
Indien blijkt dat de afnemer terecht heeft geklaagd over gebreken in de afgeleverde zaken is DOM gerechtigd deze zaken te vervangen door andere. Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing.

Prijsstijgingen
Artikel 22
DOM is steeds bevoegd kostprijsverhogingen door te berekenen, onverschillig van welke aard zij zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien deze kostprijsverhogingen echter tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs binnen 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst met meer dan 10% stijgt en de kostprijsverhoging niet het gevolg is van wijziging in wisselkoersen of van heffingen van overheidswege, is de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder jegens DOM aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding.

Betalingscondities
Artikel 23
Aan de afnemer ter hand gestelde of verzonden facturen dienen steeds binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de afnemer van rechtswege in verzuim is en hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd is vanaf de datum van het intreden van het verzuim tot de dag van algehele voldoening.

Artikel 24
Indien na niet(-tijdige) betaling de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven, zal de afnemer voorts buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn, welke 15% van de verschuldigde hoofdsom doch tenminste € 90,76 zullen bedragen.

Artikel 25
Tussen DOM en de afnemer zal geen verrekening van wederzijdse vorderingen mogen plaatsvinden, behoudens indien en voor zover tussen partijen vaststaat voor welke bedragen de wederzijdse vorderingen vereffenbaar zijn, in welk geval verrekening tot het bedrag van de laagste vordering plaatsvindt.

Artikel 26
De afnemer verbindt zich om al zijn vorderingen op derden, verband houdende met de verkoop en aflevering aan die derden van door DOM afgeleverde zaken, te verpanden aan DOM, zulks met alle daaraan verbonden nevenrechten, indien de afnemer op grond van artikel 23 in verzuim is. In zodanig geval is DOM gerechtigd de hierboven bedoelde verpanding aan die derden mede te delen en is de afnemer gehouden aan DOM, op eerste afroep, alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het vestigen van pandrechten op zijn vorderingen op derden, zoals hierboven bedoeld.

Artikel 27
In geval van niet-tijdige betaling is de afnemer verplicht op zijn kosten de nog bij hem aanwezige zaken op eerste aanmaning aan DOM terug te zenden.

Artikel 28
Alle vorderingen die DOM op de afnemer mocht hebben worden direct opeisbaar zodra het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd, danwel door hem surseance van betaling wordt gevraagd.

Artikel 29
In de gevallen als genoemd in het voorgaande artikel is DOM tevens gerechtigd de met de afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden ten aanzien van het gedeelte dat nog niet door haar mocht zijn uitgevoerd.

Overmacht
Artikel 30
Niet of niet-tijdige nakoming door DOM van op haar rustende contractuele verplichtingen is niet aan haar toe te rekenen indien dit een gevolg is van – onder meer – brand, werkstaking, stagnatie in energietoevoer en toeleveringen door leveranciers en fabrikanten, ziekte van werknemers, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, staat van oorlog, oorlogsdreiging, staat van beleg, de onmogelijkheid om zaken te transporteren, stagnatie bij het transport in het in artikel 14 genoemde geval en maatregelen van overheidswege, zij het dat DOM gehouden is datgene te verrichten wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden ter nakoming van haar verplichtingen.

Artikel 31
Indien de niet(-tijdige) nakoming door DOM van op haar rustende verplichtingen niet aan haar is toe te rekenen zal zij niet gehouden zijn enige schade, welke de afnemer daardoor mocht lijden, aan hem te vergoeden.

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 32
Alle door DOM aan de afnemer afgeleverde zaken blijven haar eigendom totdat de afnemer heeft voldaan aan zijn uit de met DOM gesloten overeenkomsten voortvloeiende betalingsverplichtingen, inclusief die ten aanzien van rente en kosten.

Artikel 33
Het in het voorgaande artikel bepaalde geldt eveneens ten aanzien van door DOM afgeleverde zaken, welke door de afnemer of anderen zijn bewerkt of verwerkt.

Artikel 34
Indien met door DOM onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken één of meer nieuwe zaken worden gevormd of zij een bestanddeel van een andere zaak worden, zal het eigendomsvoorbehoud van DOM zich mede uitstrekken over die nieuwe of andere zaak of zaken.

Artikel 35
De afnemer is, zolang de eigendom daarvan bij DOM berust, gehouden er voor zorg te dragen dat aan hem afgeleverde zaken als in eigendom aan DOM toebehorend kunnen worden geïdentificeerd.

Artikel 36
De afnemer is, zolang hij nog niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, niet bevoegd de aan hem afgeleverde zaken aan derden af te leveren, behoudens tegen zekerheidstelling voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 37
Indien DOM een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud zal DOM tevens gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht tot het vorderen van vergoeding van schade, waaronder begrepen gederfde winst, kosten en interessen.

Artikel 38
De afnemer vrijwaart DOM voor alle aanspraken van derden op door DOM geleverde zaken waarvan DOM zich de eigendom heeft voorbehouden.

Annuleren
Artikel 39
Indien de afnemer een door hem verstrekte en door DOM geaccepteerde opdracht wenst te annuleren, is DOM gerechtigd daarin slechts te bewilligen indien de afnemer direct de als gevolg daarvan door DOM geleden of nog te lijden schade aan haar vergoedt, zulks met een minimum van 20% van de overeengekomen koopprijs.

Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 40
DOM garandeert de deugdelijkheid van door haar verkochte en geleverde zaken indien en voor zover deze deugdelijkheid aan haar werd gegarandeerd door haar leverancier c.q. de fabrikant van deze zaken.

Artikel 41
De afnemer zal nimmer verdergaande aanspraken in verband met garantie jegens DOM hebben dan deze zelf kan doen gelden jegens haar leverancier c.q. de fabrikant.

Artikel 42
Indien DOM niet behoort te worden aangemerkt als producent van door haar verkochte zaken, is zij gehouden aan de afnemer de identiteit van de leverancier c.q. de fabrikant mede te delen, zodra de afnemer haar schriftelijk heeft medegedeeld dat hij schade heeft geleden door een gebrek in aan hem verkochte en afgeleverde zaken.

Artikel 43
DOM is nimmer aansprakelijk voor de schade, welke (mede) het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of foutieve montage van door haar afgeleverde zaken en indien die zaken door de afnemer of door derden zijn bewerkt, verwerkt danwel gemonteerd.

Artikel 44
De afnemer garandeert de juistheid van aan DOM verstrekte gegevens, op basis waarvan DOM werkzaamheden voor de afnemer uitvoert of zaken aan hem verkoopt en aflevert.

Artikel 45
De afnemer garandeert dat op door hem verstrekte gegevens (dragers) en overige bescheiden geen (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden rusten en vrijwaart DOM voor de gevolgen van alle aanspraken van derden in verband met dergelijke rechten.

Artikel 46
De aansprakelijkheid van DOM voor schade is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de door DOM geleverde zaken welke verband houden met deze schade, danwel, zo dat hoger mocht zijn, het bedrag dat haar op grond van door haar daartoe gesloten verzekeringen kan of zal worden uitgekeerd.

Geschillen
Artikel 47
Op alle overeenkomsten die DOM sluit is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 48
Alle geschillen met betrekking tot de uitvoering van met DOM gesloten overeenkomsten zullen, voor zover behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, behoudens de bevoegdheid van de afnemer om binnen een maand nadat DOM zich schriftelijk op het in dit artikel bepaalde heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Rechter.