Algemene Voorwaarden
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden DOM HOBERG Belgium

De verkoop en de levering door DOM HOBERG Belgium geschiedt uitsluitend op basis van de volgende algemene voorwaarden.


Toepassing :
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk bepaald, brengt het plaatsen van een bestelling van rechtswege de aanvaarding zonder voorbehoud, door de Klant, van onderhavige algemene voorwaarden en ziet hij af van zijn eigen algemene voorwaarden, en dit, ook als ze een gelijkaardige clausule als deze bevatten. Deze onderhavige algemene voorwaarden zullen vanaf nu van toepassing zijn op de lopende contractuele relaties.

Aanbod : 
Onze aanbiedingen zijn enkel geldig voor één maand en in hun geheel. De in een aanbod vermelde prijzen worden niet gegarandeerd voor een volgende aanbieding. Wanneer we ons buiten de eurozone bevoorraden, behouden wij ons het recht voor om onze prijzen aan te passen in geval van wijziging in de wisselkoersen tussen het ogenblik van het aanbod en die van de levering.

Termijnen : 
De in onze aanbiedingen vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en bijgevolg niet bindend. Bij overschrijding van de vermelde termijn geeft de Klant nooit recht de ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding te vorderen.

Factureren namens een derde : 
Als op verzoek van de Klant, een factuur opgemaakt wordt namens een derde, zal de Klant niettemin onze schuldenaar blijven en solidair gehouden zijn ten opzichte van die derde.

Vervoer :
Onze goederen worden geleverd aan onze zetel in Waver. Als we het vervoer van de goederen organiseren, zal het altijd Ex Works ( Incoterms ) geschieden. Eventuele terugkeren van goederen worden Franco ( Incoterms ) aan onze zetel in Waver uitgevoerd.

Bewijs : 
E-mails ontvangen van de Klant zullen worden geacht compleet en volledig te zijn zoals ze door ons, op onze schermen, werden ontvangen. Zelfs als ze niet elektronisch ondertekend worden, zullen zij worden geacht ondertekend te zijn door een persoon die gemachtigd is de Klant te vertegenwoordigen en te binden op een zodanige wijze dat de versie die we zullen ontvangen dezelfde bewijskracht zal hebben als een schriftelijk document ondertekend door de Klant.

Eigendomsvoorbehoud : 
De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. De Klant draagt desalniettemin alle risico’s over de geleverde goederen ( verlies , diefstal, beschadiging , etc.).

Betaling :
Tenzij anders bepaald, zijn onze facturen contant betaalbaar. In geval van wanbetaling, zelfs gedeeltelijk,

- zal de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd zijn tegen de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, waarbij elke begonnen maand aanzien wordt als een volledige maand, en tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15 % op de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum bedrag van € 50,00 per onbetaalde factuur ;

- behouden we ons het recht voor om onze verrichtingen van rechtswege en zonder waarschuwing of voorafgaande ingebrekestelling te schorsen, tot aan de volledige betaling door de Klant van alle verschuldigde bedragen ;

- behouden wij ons het recht voor om betalingsfaciliteiten die we hebben toegekend discretionair stop te zetten ;

- behouden wij ons het recht voor om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de onbetaalde goederen terug te vorderen, de Klant verbindt er zich toe ons deze goederen op eerste verzoek (Franco) terug te bezorgen, bij gebreke hieraan zal de Klant ons een specifieke forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 10% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom ;

- behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien geen gevolg wordt gegeven binnen de vijftien dagen na het versturen van een ingebrekestelling; in dit geval zal de Klant ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan 25% van
de gefactureerde prijs, onverminderd ons recht om een vergoeding voor alle bewezen schade te vorderen.

De Klant doet, wat haar/hem betreft, afstand van de exceptie van niet-nakoming of van de wettelijke compensatie.


Betwistingen : 
Alle betwistingen met betrekking tot een factuur zijn slechts ontvankelijk indien ze door middel van een naar ons gestuurde en gemotiveerde aangetekende brief uiterlijk veertien dagen na de verzendingsdatum van de betwiste factuur werden geformuleerd.

Vertegenwoordiger : 
Onze vertegenwoordigers hebben geen mandaat om geld te innen in onze naam en voor onze rekening. Een betaling in hun handen is niet bevrijdend.

Aansprakelijkheid :
Onze firma kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van grove nalatigheid of bedrog en onze aansprakelijkheid is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse, persoonlijke en zekere schade die de Klant zou hebben geleden, met uitsluiting van het herstellen van alle onrechtstreekse of immateriële schade. In alle gevallen is de herstelbare schade beperkt tot de 50% van het totale bedrag van de overeenkomst.

Adviezen of aanbevelingen, zelfs gepersonaliseerde, die we zouden kunnen geven zijn slechts meningen waarvoor we in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden.

Waarborg : 
Onze goederen worden geacht aanvaard te zijn bij de levering. Eventuele bezwaren kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt tijdens de levering.

We verbinden ons ertoe om een bewezen verborgen gebrek van een product, naar onze discretionaire keuze, te vervangen of te herstellen, voor zover het gebrek niet te wijten is aan overmacht, misbruik, een gebrek aan onderhoud of een abnormaal gebruik van het product. Deze gebreken worden gedekt gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering. Zij moeten ons gemeld worden binnen de kortst mogelijke termijn per aangetekende brief en uiterlijk binnen een termijn van 30 kalenderdagen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek of de dag waarop zij normaliter zouden worden ontdekt. In alle gevallen zal onze waarborg nooit breder zijn dan de door de fabrikant verleende garantie in de door hem gespecificeerde limieten.

Samenloop van de schuldeisers : 
In geval van samenloop, of risico op samenloop, van de schuldeisers van de Klant, behouden wij ons het recht voor om onmiddellijke betaling van alle verschuldigde of nog te vervallen schulden te eisen, om waarborgen te vragen voor de uitvoering van haar/zijn verplichtingen, om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen of de overeenkomst op te zeggen.

Bevoegdheidsbeding - toepasselijk recht : 
Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel, behoudens ons recht om het geschil voor de rechtbanken van de zetelof de woonplaats van de Klant te brengen. Het Belgisch recht alleen wordt toegepast.